PRAVIDLÁ

I. PODMIENKY ÚČASTI

1.) Podujatia Javornícka stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Javorníckej stovke a organizátor svojim podpisom na tom iste mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.

2.) Podujatia Javornícka stovka sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá uhradila stanovený štartovný poplatok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do štartovnej listiny na webovej stránke Javorníckej stovky (dokončená  registrácia).

3.) Poplatok za štart jedného účastníka je 35 EUR. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Javorníckej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Javorníckej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník Javorníckej stovky opakovane prihlásiť.

Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Javornícka stovka.

4.) Storno účasti: informáciu o stornovaní prihlášky na Javornícku stovku treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu javorniky100@gmail.com do 25. septembra 2020 do 24.00 hod. (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 12 EUR
, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Javornícku stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu javorniky100@gmail.com pred 25. septembrom 2020 24.00 hod. 

5.) Účasť na podujatí Javornícka stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

6.) Organizátori podujatia Javornícka stovka dôrazne odporúčajú každému účastníkovi absolvovať pred poduajtím Javornícka stovka individuálnu lekársku prehliadku.

7.) Maximálny počet účastníkov je 180.

8.) Pred štartom v Čadci je každý účastník povinný prejsť prezentáciou na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolnú kartu, štartovné číslo, čip a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka.

II. POVINNÝ VÝSTROJ

1.) Každý účastník podujatia Javornícka stovka musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinného výstroja na trase (pozri bod IV. 7. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

2.) Súčasťou povinného výstroja je:

  • 1 ks izotermická fólia

  • čelová lampa s novými batériami a s rezervnými batériami (ak používate batérie AA alebo AAA), alebo nabitá čelová lampa a náhradný nabitý článok (ak používate nabíjateľnú čelovú lampu)

  • nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári

  • papierová mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Javorníckej stovky, alebo GPS (akceptujeme aj hodinky s GPS) s nahraným priebehom trasy (link pre stiahnutie GPX súboru nájdete v sekcii Trasa)

  • reflexná páska, reflexná vesta alebo iný výrazný reflexný prvok mimo reflexných prvkov na oblečení a batohu

  • fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L

  • vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom alebo viečkom nie sú akceptované)

  • doklad totožnosti

  • štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (štartovné čísla poskytne organizátor Javorníckej stovky)

3.) Kontrola povinného výstroja bude vykonaná počas prezentácie účastníkov a môže byť vykonaná aj pred štartom a počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

III. PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 9. októbra 2020 v budove Základnej školy na Rázusovej ulici v Čadci (18.00 - 23.00 hod.).

2.) Pred štartom bude možné odovzdať organizátorom batožinu určenú na prevoz, ak táto služba bola uvedená v prihlasovacom formulári. Batožinu treba odovzdať na Námestí slobody v Čadci najneskôr 15 minút pred štartom. Batožina určená na prevoz do cieľa musí byť viditeľne označená štítkom na batožinu so štartovným číslom, menom a priezviskom účastníka.

3.) Štart Javorníckej stovky je spoločný - 10. októbra 2020 o 07.00 hod.

4.) Trasa Javorníckej stovky je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

5.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

6.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov...) je tolerovaná iba na živých kontrolných stanovištiach ("živá kontrola").

7.) V záujme zabezpečenia rovných podmienok pre absolvovanie pretekov Ponitrianska stovka pre všetkých účastníkov na týchto pretekoch so 106 km dlhou trasou nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. "paceri"). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

8.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

9.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené na kontrolnej karte.

10.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

11.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.

12.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

IV. ŽIVÉ KONTROLNÉ STANOVIŠTIA A KONTROLNÉ BODY NA TRASE, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST

1.) Na trase podujatia sú umiestnené kontrolné stanovištia ("živé kontroly" obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi na miestach), o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom webovej stránky Javorníckej stovky a kontrolnej karty). Na trase podujatia je umiestnené jedno alebo viac kontrolných stanovíšť ("živé kontroly" obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi), o ktorých umiestnení účastníci nebudú vopred informovaní.

2.) Na každom kontrolnom stanovišti dostane účastník značkovacími kliešťami do príslušného políčka do kontrolnej karty značku a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (účastník priloží čip k čítačke na kontrolnom stanovišti resp. dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj značky klieští z kontrolných stanovíšť na predošlom úseku trasy.

3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (28 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na  určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Trasa). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí (DNF), účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý v rámci pravidiel podujatia prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Javorníckej stovky.

5.) Pri chýbajúcom zápise z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) rozhoduje o penalizácii/diskvalifikácii organizátor podujatia.

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Javorníckej stovky.

7.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

8.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca reflexná páska, reflexná vesta alebo iný výrazný reflexný prvok mimo reflexných prvkov na oblečení a batohu sú penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

9.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, alebo je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času. Výnimkou sú okolnosti, kedy organizátor povolí aj iné umiestnenie štartovného čísla ako je uvedené.

10.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

11.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom,  resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.

12.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 11. októbra 2020 12.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 EUR. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.

V. OCHRANA PRÍRODY

1.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí CHKO Kysuce a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

2.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Javorníckej stovky.

3.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

VI. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením Slovak Ultra Trail, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Javornícka stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

TOPlist